Welkom op de website van het stroomgebiedsdistrict Eems

De Eems behoort met zijn zijtakken, het Eems-Dollard-estuarium, de kustwateren en het grondwater tot het internationale stroomgebiedsdistrict (SGD) Eems.
Hier werken Duitsland en Nederland samen aan de grensoverschrijdende doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Richtlijn Overstromingsrisico‘s (ROR).
Op de volgende bladzijden vindt u informatie over de Eems en zijn stroomgebied, en over de manier waarop de internationale samenwerking in het SGD Eems georganiseerd is.

Laatste wijziging: 30.01.2017

Geactualiseerde beheerplannen en maatregelenprogramma’s 2015 - 2021 gepubliceerd

In de periode van 22 december 2014 t/m 22 juni 2015 had het publiek de mogelijkheid van inspraak op de ontwerpversies van de beheerplannen en maatregelenprogramma’s. Vervolgens werden de ingediende zienswijzen in de documenten verwerkt, waarna de geactualiseerde beheerplannen en maatregelenprogramma’s op 22-12-2015 werden gepubliceerd. U kunt deze documenten hier abrufen.

Overstromingsrisicobeheerplan voor het Duitse deel van het stroomgebiedsdistrict Eems gepubliceerd

Op basis van de gevaar- en risicokaarten en na inschakeling van het algemene publiek zijn op 22-12-2015 overstromingsrisicobeheerplannen gepubliceerd. Een belangrijk bestanddeel van de plannen zijn maatregelen ter vermindering van de negatieve gevolgen van overstromingen. U kunt het overstromingsrisicobeheerplan hier downloaden.