De stroomgebieddistrict (SGD) Eems

Omdat de stroomgebieden van rivieren hydrologische en ecologische eenheden vormen en de invloed van ingrepen en gebruiksfuncties over politieke grenzen heen reikt, vraagt een duurzaam stroomgebiedbeheer om deelstaat- en landoverschrijdende samenwerking.

Daarom hebben Nederland en de Duitse deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen besloten om de werkzaamheden ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in nauwe samenwerking en overleg te verrichten. De aldus ontstane organisatiestructuren worden nu ook gebruikt voor de uitvoering van de Richtlijn Overstromingsrisico‘s (ROR).


Eems bij Listrup

Laatste wijziging: 10.07.2017


De stroomgebieddistrict Eems