Richtlijn overstromingsrisico's

In het stroomgebiedsdistrict Eems is de hoogwaterbescherming van bijzonder belang. Dit geldt zowel voor de kust als voor het binnenland.

De op 26 november 2007 in werking getreden richtlijn overstromingsrisico‘s (Richtlijn 2007/60/EG; ROR) heeft tot doel bestaande overstromingsrisico’s duidelijk in beeld te brengen en de overstromingspreventie en het risicobeheer te verbeteren.

In het middelpunt staat het voorkomen van de negatieve gevolgen van overstromingen voor de te beschermen belangen:

  • de menselijke gezondheid,
  • het milieu,
  • het cultureel erfgoed en
  • de economische bedrijvigheid.
     

Laatste wijziging: 10.02.2017Bij het opstellen van beleidslijnen voor het water- en grondgebruik dienen de lidstaten en de Gemeenschap rekening te houden met de mogelijke gevolgen die dat beleid kan hebben voor de overstromingsrisico’s en het beheer daarvan.


Hoogwater op de Hase 1998