Rapporten

Een belangrijk onderdeel van de uitvoering van de ROR zijn de uitgebreide rapportageverplichtingen voor de lidstaten en stroomgebiedsdistricten.

De volgende rapportages betreffende het SGD Eems zijn in het kader van de ROR-implementatie ingediend bij de Europese Commissie.

Overstromingsrisico's beheerplan - 2015

In de derde uitvoeringsfase van de ROR worden op basis van de gevaar- en risicokaarten vóór 22-12-2015 overstromingsrisicobeheerplannen opgesteld. Deze plannen moeten passende en aan het bedreigde gebied aangepaste doelen en maatregelen bevatten waarmee de overstromingsrisico’s kunnen worden verminderd. De prioriteit ligt daarbij op preventie, bescherming en paraatheid.

Internationale coördinatie in het stroomgebiedsdistrict Eems

Binnen internationale stroomgebieden vereist de Richtlijn Overstromingsrisico's de informatie-uitwisseling en coördinatie tussen de lidstaten waarover het stroomgebied zich uitstrekt. Nederland en de Duitse deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen hebben voor het stroomgebied Eems afgesproken dat de internationale coördinatie zich richt op onderwerpen met een transnationaal karakter, waarvoor gemeenschappelijke doelen en maatregelen worden geformuleerd. Het resultaat van de internationale coördinatie is het onderhavige document 'Internationale coördinatie van de uitvoering van de Richtlijn Overstromingsrisico's in het stroomgebiedsdistrict Eems.

 

Nationale overstromingsrisicobeheerplannen en milieurapporten

De in het stroomgebiedsdistrict Eems opgestelde overstromingsrisicobeheerplannen voor de periode 2015 - 2021 en de bijbehorende milieurapporten vindt u hier:

Overstromingsgevaar- en -risicokaarten - 2013

Overstromingsgevaar- en -risicokaarten - 2013
Overstromingsgevaar- en risicokaarten zijn opgesteld voor de gebieden in het Eems-stroomgebied waarvoor een potentieel overstromingsrisico is vastgesteld.
De overstromingsgevaarkaarten geven voor verschillende overstromingsscenario’s de omvang van de overstroming en de optredende waterdieptes weer. Op de risicokaarten wordt de potentiële overstromingsschade afgebeeld. Zij bevatten o.a. informatie over het aantal getroffen inwoners, over de negatieve effecten op economische activiteiten, over het gevaar door installaties met een hoog potentieel aan schadelijke stoffen voor het milieu (IPPC-installaties) en over de potentieel getroffen beschermde gebieden. De overstromingsgevaar- en risicokaarten voor de gebieden met een significant overstromingsrisico in het SGD Eems zijn in december 2013 voltooid.

De overstromingsgevaar- en -risicokaarten en meer informatie vindt u op de volgende websites:

Duitsland

Nederland

Beoordeling van het overstromingsrisico - 2011

In de eerste uitvoeringsfase van de ROR dient allereerst een voorlopige beoordeling van het overstromingsrisico te worden verricht. Overeenkomstig artikel 4 ROR hebben de lidstaten in het SGD Eems een voorlopige beoordeling van de overstromingsrisico’s verricht. Op grond van deze beoordeling is vervolgens conform artikel 5 ROR vastgesteld in welke gebieden een potentieel overstromingsrisico bestaat of kan worden verwacht. Deze beoordeling is verricht op basis van beschikbare of gemakkelijk af te leiden informatie. De voorlopige beoordeling van het overstromingsrisico is in het SGD Eems in december 2011 en daarmee binnen de termijn afgerond.

Vastelling van gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico in het internationale SGD Eems (2 MB)

Meer informatie over de uitvoering en de bevindingen van de voorlopige beoordeling van het overstromingsrisico vindt u op de volgende websites:

Duitsland

Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen

Nederland

Wassermanagementcentrum Nederland - Helpdesk Water 

Bevoegde autoriteiten - 2010

Overeenkomstig artikel 3 ROR dienden de lidstaten er bij de Europese Commissie melding van te maken als ze voor de uitvoering van deze richtlijn andere bevoegde autoriteiten aanwijzen dan degene die bevoegd waren voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. De Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen zijn overeengekomen dat de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de ROR dezelfde zijn als bij de uitvoering van de KRW. Daarom is geen melding nodig.

In Nederland kan op de volgende website een lijst met de bevoegde autoriteiten worden gedownload:

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/eu-richtlijn/bevoegde/ 

Laatste wijziging: 26.10.2017Bij het opstellen van beleidslijnen voor het water- en grondgebruik dienen de lidstaten en de Gemeenschap rekening te houden met de mogelijke gevolgen die dat beleid kan hebben voor de overstromingsrisico’s en het beheer daarvan.


Peilschrijver analoog