Tijdplan

De richtlijn onderscheidt drie uitvoeringsfasen. In de eerste fase moet voor de stroomgebieden of voor delen van internationale stroomgebieden een voorlopige beoordeling van de overstromingsrisico’s worden verricht. Op basis van relevante geografische informatie en een analyse van in het verleden opgetreden hoogwaters wordt beoordeeld of er voor gebieden in het stroomgebiedsdistrict sprake is van een potentieel significant overstromingsrisico. In de tweede fase worden gevaar- en risicokaarten opgesteld voor de gebieden waarvoor bij de voorlopige beoordeling een significant overstromingsrisico is vastgesteld. Op deze kaarten worden voor verschillende overstromingsscenario’s (overstroming met een kleine, middelgrote en grote kans van optreden) o.a. de omvang van de overstroming, de waterdiepte en/of waterstanden voor het overstroomde gebied en informatie over bepaalde risicofactoren weergegeven. Op grond van de verrichte risicobeoordeling en de vervaardigde gevaar- en risicokaarten worden in de derde fase overstromingsrisicobeheerplannen voor de stroomgebieden opgesteld.

Voor de uitvoering van de verschillende fasen en de periodieke toetsing van de verrichte activiteiten voorziet de richtlijn in verschillende tijdshorizonnen, die hieronder worden weergegeven.

Belangrijke uitvoeringstermijnenEerste opstellingToetsing
Beoordeling van het overstroomingsrisico22 december 201122 december 2018

Vervolgens om de 6 jaar

Overstromingsrisico- en

-gevaarenkaarten

22 december 201322 december 2019

Vervolgens om de 6 jaar

Overstroomingsrisico's beheerplan 22 december 201522 december 2021

Vervolgens om de 6 jaar

Laatste wijziging: 10.02.2017Bij het opstellen van beleidslijnen voor het water- en grondgebruik dienen de lidstaten en de Gemeenschap rekening te houden met de mogelijke gevolgen die dat beleid kan hebben voor de overstromingsrisico’s en het beheer daarvan.


Uitlaatwerk Thülsfelder Talsperre