Op koers blijven richting goede toestand. Actualisering van de beheer- en maatregelenplanning voor de tweede beheercyclus van 2015 t/m 2021.

In de periode van 22 december 2014 t/m 22 juni 2015 bestond de mogelijkheid van inspraak conform art. 14 KRW voor de ontwerpversies van de beheerplannen en maatregelenprogramma‘s 2015 - 2021 voor het stroomgebiedsdistrict Eems. Het algemene publiek werd in de gelegenheid gesteld te reageren op deze ontwerpdocumenten.


Het Secretariaat van de Flussgebietsgemeinschaft Ems (FGG Ems) heeft een coördinerende rol gespeeld in de totstandkoming van de ontwerpen van het internationale beheerplan en het nationale maatregelenprogramma voor het Duitse deel van het stroomgebiedsdistrict Eems, en heeft de inspraakprocedures voor deze ontwerpversies georganiseerd. Na afloop van de publieke inspraak zijn de ingediende zienswijzen geëvalueerd. In totaal zijn in de inspraakprocedure 15 zienswijzen ingediend, waaruit 167 specifieke eisen resulteerden.

Een gedetailleerd overzicht van deze eisen en de beoordeling daarvan vindt u in het volgende document: 

Het ten behoeve van de inspraakprocedure gepubliceerde ontwerp van het internationale beheerplan voor het stroomgebiedsdistrict Eems vindt u hier:

Het gepubliceerde ontwerp van het maatregelenprogramma voor de Duitse deel van het SGD Eems vindt u hier:

De inspraakprocedures voor de aanvullende beheerplannen en maatregelenprogramma’s van de deelstaten werden uitgevoerd door de bevoegde deelstaatinstanties. Meer gedetailleerde informatie over deze procedures en de resultaten ervan vindt u via de webportals van de bevoegde instanties onder de volgende links:

 

SMB Milieurapport voor het maatregelenprogramma voor de Duitse deel van het SGD Ems - 2015

Parallel aan de beheerplannen worden in de stroomgebieden maatregelenprogramma’s opgesteld waarin alle maatregelen worden opgenomen die nodig zijn om de beheerdoelen van de KRW te bereiken. De ontwerpen van deze maatregelenprogramma’s worden onderworpen aan een strategische Umweltprüfung (SUP; vergelijkbaar met strategische milieubeoordeling in Nederland). Deze is bedoeld om in een vroeg stadium de milieueffecten van een programma in kaart te brengen en te beoordelen. De resultaten hiervan worden neergelegd in een milieurapport.
De eerste relevante stap ter uitvoering van de SUP is de bepaling van het onderzoekskader voor de op te stellen milieurapporten (‘scoping‘). Hiermee wordt bepaald welke gegevens in het SUP-milieurapport aan bod moeten komen en welke niet. De rapporten over (de vastlegging van) het onderzoekskader werden afgestemd met de overheidsinstanties die een milieu- en zorggerelateerd taakgebied hebben waarvoor het plan of het programma relevant is.

De scoping-documenten ter bepaling van het onderzoekskader voor het milieurapport bij het maatregelenprogramma voor het Duitse deel van de Eems vindt u hier:

  • SMB van het maatregelenprogramma voor het Duitse deel van het SGD Eems 2015 t/m 2021 - Voorstel voor een onderzoekskader [in bewerking]

Na de definitieve vastlegging van het onderzoekskader is in de loop van 2014 een milieurapport voor het maatregelenprogramma opgesteld, waarin de voor de SUP noodzakelijke inhoud gebundeld gedocumenteerd is. Het ontwerp-milieurapport bij het maatregelenprogramma is op 22-12-2014 gepubliceerd. Het bijbehorende inspraakdocument vindt u hier:

Als resultaat van de inspraakprocedure is het milieurapport geactualiseerd en is een milieuverklaring opgesteld. De milieuverklaring vormt de afsluiting van de SUP-procedure voor het maatregelenprogramma van de FGG Ems. In de milieuverklaring wordt beschreven of en in welke mate de SUP evenals de zienswijzen van de overheden en het algemene publiek het geactualiseerde maatregelenprogramma hebben beïnvloed.
De definitieve versies van het milieurapport en de milieuverklaring vindt u hier:

Laatste wijziging: 10.07.2017