Organisatie / Taken

In het internationale stroomgebiedsdistrict Eems werken de landen Nederland en Duitsland samen aan de grensoverschrijdende doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en aan de uitvoering van de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR).
Ter invulling van de uit deze richtlijn resulterende coördinatieverplichtingen hebben de bevoegde ministeries in Duitsland en Nederland een werkstructuur geïmplementeerd die in de onderstaande afbeelding wordt geïllustreerd.

De internationale samenwerking vindt op drie niveaus plaats.

Internationale Stuurgroep

Op het eerste niveau is de ‘Internationale Stuurgroep Eems’ (ISE) verantwoordelijk voor de algemene afstemming en voortgang van de werkzaamheden. In deze commissie worden de belangrijke beslissingen met betrekking tot de samenwerking tussen de betrokken lidstaten en Duitse deelstaten genomen door de vertegenwoordigers van de verantwoordelijke ministeries.
Hieronder vindt u een overzicht van de instanties die momenteel deel uitmaken van de Internationale Stuurgroep.

Leden van de Internationale Stuurgroep Eems

De Duitse delegatie in de ISE bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende instanties:

 • Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)
 • Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz
 • Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz
 • Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
 • Bezirksregierung Münster  

De Nederlandse delegatie in de ISE bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende instanties:

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu (MinIenM)Rijkswaterstaat
 • Directie Noord-Nederland
 • Waterschap Hunze en Aa's

Internationale Coördinatiegroep

Op het tweede niveau zijn experts uit Nederland, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen verenigd in de ‘Internationale Coördinatiegroep Eems’ (ICE). Deze commissie voert de besluiten van de Internationale Stuurgroep Eems uit, en legt concrete afspraken vast met betrekking tot de gezamenlijke uitvoering van de operationele werkzaamheden. De Internationale Coördinatiegroep Eems vergadert regelmatig. Deze commissie wordt ondersteund door werkgroepen, die in wisselende samenstelling diverse onderwerpen met betrekking tot de KRW en de ROR behandelen.

Leden van de Internationale Coördinatiegroep Eems

De Duitse delegatie in de ICE bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende instanties:

 • Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz
 • Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
 • Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt Aurich
 • Bezirksregierung Münster
 • Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz

 

De Nederlandse delegatie in de ICE bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende instanties:

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu (MinIenM)
 • Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland
 • Provincie Groningen
 • Waterschap Hunze en Aa's

Niveau van de coördinatiegebieden

Op het derde niveau (werkniveau) vindt in de deelstroomgebieden van de desbetreffende landen de concrete uitvoering plaats. Daartoe is het stroomgebied van de Eems opgesplitst in 7 coördinatiegebieden: ‘Obere Ems’, ‘Hase’, ‘Ems/Nordradde’, ‘Leda-Jümme’, ‘Nedereems’, ‘Untere Ems’ en het ‘Eems-Dollard’ estuarium.

Hieronder vindt u een overzicht van de medewerkers die in de verschillende werkgebieden verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de KRW en de ROR. 

Bijzonderheid werkgebied Eems-Dollard

Sinds het einde van de Middeleeuwen vormt de Eemsmonding inclusief Dollard de grens tussen Oost-Friesland en Groningen. Het verloop van de staatsgrens is tot dusver echter alleen vastgelegd voor het gebied van de Dollard (Verdrag van Meppen tussen Nederland en het Koninkrijk Hannover, 1824). Zeewaarts van de Dollard is nooit een volkenrechtelijk bindende grens vastgelegd. Naar Duitse rechtsopvatting maakt de Eems op grond van een leenbrief van Keizer Ferdinand I uit het jaar 1558 deel uit van de Grafschaft Ostfriesland, waardoor de grens de laagwaterlijn aan de Nederlandse kant zou volgen. Nederland gaat er daarentegen vanuit dat de grens de middellijn van de hoofdgeul van de rivier volgt.
Op 8 april 1960 is tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden een verdrag gesloten over het verloop van de gemeenschappelijke landsgrens en andere met de grens verband houdende vraagstukken (Grensverdrag). Voor de praktische uitvoering daarvan werd de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie met 7 subcommissies (A t/m G) opgericht. De grondslagen voor samenwerking in de Eemsmonding werden vastgelegd in het Eems-Dollardverdrag, dat op dezelfde dag werd ondertekend. Dit verdrag bevat geen bepalingen over het grensverloop. Ook zeewaarts van het tot de 3-mijlslijn reikende Eems-Dollardverdragsgebied is het verloop van de grens tot aan de 12-mijlslijn omstreden.

Voor de praktische regeling van de taken uit hoofde van het Eems-Dollardverdrag is een permanente Eemscommissie opgericht, die voornamelijk bestaat uit leden van de Rijksvaarwegbeheerders van beide landen. Aangezien in het Eems-Dollardverdrag van 1960 en in het aanvullend verdrag van 1962 vraagstukken op het gebied van water- en natuurbeheer niet zijn geregeld, is op 22 augustus 1996 een aanvullend protocol bij het Eems-Dollardverdrag ondertekend tot regeling van de samenwerking met betrekking tot het water- en het natuurbeheer in de Eemsmonding (Eems-Dollardmilieuprotocol). In artikel 2 van dit milieuprotocol worden de taken beschreven die worden toegewezen aan de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie, subcommissie ‘G’ (SC-G). Daartoe behoren in de laatste jaren ook steeds meer taken die samenhangen met de uitvoering van de KRW en de ROR.

In het licht van de effecten van de hydromorfologische ingrepen in het gebied van de Beneden-Eems en de daarmee gepaard gaande slibproblematiek heeft de Subcommissie G van de Duits-Nederlandse Grenswaterencommissie op 09-09-2015 besloten een werkgroep voor slib in het leven te roepen. Deze ‘Werkgroep Kennisuitwisseling Slib‘ vormt een platform waarop alle in Nederland en Duitsland verzamelde kennis over slib bijeen wordt gebracht en wordt uitgewisseld. Hieronder vindt u een overzicht van de in dit verband relevante onderzoeksresultaten:

 • Literatuurlijst met relevante onderzoeksresultaten voor slib (1 MB) [in verwerking]

Op 22 november 2016 is een workshop gehouden over de ‘Omgang met de slibproblematiek langs de Eems – uitwisseling van ervaringen in de verwerking en nuttige toepassing van slib’. Meer informatie vindt u hier:

Laatste wijziging: 03.04.2017


De stroomgebieddistrict Eems