Kaderrichtlijn Water (KRW)

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben met Richtlijn 2000/60/EG van 22-12-2000 (Kaderrichtlijn Water - KRW) een uniform kader voor de bescherming en het beheer van wateren gerealiseerd. Daarmee gelden in alle lidstaten van de Europese Unie uniforme en bindende eisen voor de bescherming en ontwikkeling van onze wateren, inclusief vastgelegde termijnen voor het bereiken van de doelstellingen.

Het belangrijkste doel van de KRW is dat in Europa alle oppervlaktewateren, met inbegrip van de overgangs- en kustwateren, de goede chemische en goede ecologische toestand c.q. het goede ecologische potentieel bereiken, en het grondwater de goede chemische en goede kwantitatieve toestand bereikt. Deze primaire doelstellingen dienen zo mogelijk in 2015 te worden bereikt. Verlenging van deze termijn tot 2021 of 2027 is mogelijk indien de noodzaak daartoe voldoende wordt aangetoond.

De ’goede toestand’ gaat uit van de natuurlijke referentietoestand, d.w.z. de toestand waarin de wateren zonder beïnvloeding door de mens zouden verkeren.
Criteria voor de goede toestand zijn de chemische en biologische kwaliteit van het water, de structuur van de bovengrondse wateren en kwantitatieve aspecten.

Voor het bereiken van de doelstellingen is de medewerking van allerlei verschillende partijen nodig, waaronder de diverse watergebruikssectoren zoals huishoudens, waterleidingbedrijven, landbouw- en industriële bedrijven, evenals partijen op het gebied van recreatie en toerisme, natuurbeheer, wetenschap en de voor de planning van bodem- en watergebruik verantwoordelijke lokale, regionale, nationale en internationale instanties.

De Kaderrichtlijn Water is dé mijlpaal voor de heroriëntatie van het waterbeleid in Europa. Zij is gericht op een duurzaam beheer van de wateren en heeft als primaire doel een ‘goede toestand’ te bereiken en te behouden. In aanvullende Europese richtlijnen worden extra eisen gesteld die concreet invulling geven aan de ‘goede watertoestand’.

Richtlijnen met kwaliteitseisen aan het oppervlaktewater


Wateranalyse

De eisen aan de chemische waterkwaliteit van het oppervlaktewater worden geconcretiseerd in richtlijnen met op Europees niveau bindende milieukwaliteitsnormen.

Op communautair niveau worden o.a. in de volgende richtlijnen verdergaande eisen gesteld aan de kwaliteit van het oppervlaktewater:

Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid van 16 december 2008 sluit aan bij artikel 16 van de Kaderrichtlijn Water over strategieën ter bestrijding van waterverontreiniging. In deze op 13 januari 2009 in werking getreden richtlijn worden voor 33 prioritaire stoffen geharmoniseerde milieukwaliteitsnormen vastgelegd, om een hoog beschermingsniveau voor het milieu en de volksgezondheid te bereiken. Deze milieukwaliteitsnormen vormen de belangrijkste maatstaf voor de goede chemische toestand van het oppervlaktewater zoals de KRW die verlangt. De emissie van ‘prioritaire stoffen‘ naar water moet stapsgewijs worden verminderd. In de lijst van prioritaire stoffen was er bijzondere aandacht voor de ‘prioritair gevaarlijke stoffen’, die toxisch en bio-accumulerend zijn of anderszins reden tot bezorgdheid vormen. De lozingen en emissies van deze stoffen moeten binnen een bepaalde periode volledig worden beëindigd, zodat ze op de langere termijn niet meer in water voorkomen.


Met de inwerkingtreding van Richtlijn 2013/39/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 tot wijziging van richtlijnen 2000/60/EG en 2008/105/EG wat betreft prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid op 13 september 2013 vond de eerste herziening van de lijst van prioritaire stoffen plaats. Kort samengevat waren de belangrijkste wijzigingen:

  • Opname van 12 nieuwe stoffen of stofgroepen in de lijst van prioritaire stoffen;
  • Aanscherping van de milieukwaliteitsnormen voor bepaalde stoffen of stofgroepen;
  • Vastlegging van meer biota-milieukwaliteitsnormen voor stoffen of stofgroepen;
  • Uitbreiding van de lijst van stoffen waarvoor trendmonitoring vereist is;
  • Invoering van een toezichtlijst voor stoffen die een significant risico voor het aquatische milieu vormen en waarvoor het aan voldoende monitoringgegevens ontbreekt.

De richtlijnen met milieukwaliteitsnormen voor de prioritaire stoffen kunnen hier worden gedownload:

Richtlijn ter bescherming van het grondwater


grondwatermeetpunt

De Grondwaterrichtlijn bevat grondwaterkwaliteitsnormen en normeert de goede chemische toestand.

De Grondwaterrichtlijn (GWR) beoogt criteria voor de beoordeling van de goede chemische toestand van het grondwater vast te stellen en het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang te beschermen.

Ter aanvulling en/of concretisering van de KRW worden in Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang op Europees niveau uniforme normen voor de grondwaterkwaliteit vastgelegd, evenals criteria voor de vaststelling van drempelwaarden door de lidstaten. Tevens voorziet deze richtlijn in maatregelen ter voorkoming of beperking van de inbreng van verontreinigende stoffen in het grondwater. De GWR verplicht de lidstaten bovendien tot het vaststellen van significante en aanhoudende stijgende trends en het omkeren daarvan.

De GWR is gewijzigd door Richtlijn 2014/80/EU. Daarbij werden de volgende punten aangepast:

  • Aanpak bij de inachtneming van achtergrondconcentraties;
  • Opname van nitriet en totaal fosfor in de minimumlijst van verontreinigende stoffen waarvoor de lidstaten de vaststelling van drempelwaarden moeten overwegen, en
  • Verdergaande voorschriften voor de rapportering voor wat betreft informatie over de verontreinigende stoffen en bijbehorende indicatoren waarvoor drempelwaarden zijn vastgesteld.

 

De Grondwaterrichtlijn 2006/118/EG en de Richtlijn 2014/80/EU kunnen hier worden gedownload:

 

Daarnaast heeft de Europese Commissie in 2008 een brochure over grondwaterbescherming in Europa gepubliceerd:

Laatste wijziging: 26.07.2017Met de Europese Kaderrichtlijn Water worden voor het eerst Europees afgestemde doelen ter bescherming van de waterkwaliteit op een hoog niveau vastgelegd.


Nordradde bij Meppen