Rapporten

Een belangrijk onderdeel van de uitvoering van de KRW zijn de uitgebreide rapportageverplichtingen voor de lidstaten en stroomgebiedsdistricten.

De volgende rapportages betreffende het SGD Eems zijn in het kader van de KRW-implementatie ingediend bij de Europese Commissie. 

Beheer- en maatregelenplanning 2015 – 2021

Internationaal beheerplan voor het stroomgebieddistrict Eems

Het eerste beheerplan op internationaal niveau voor het SGD Eems is in december 2009 gepubliceerd. Het onderhavige beheerplan geldt als actualisatie en aanvulling voor de tweede beheerperiode 2015 - 2021. In het internationaal beheerplan worden de gedetailleerde plannen van beide landen samengevat, en worden de bovenregionale thema’s op het gebied van waterbeheer in afgestemde, coherente vorm beschreven.

Op nationaal niveau opgestelde beheerplannen en maatregelenprogramma’s

Naast het overkoepelende internationale beheerplan worden door Nederland en de Duitse deelstaten op nationaal c.q. deelstaatniveau aanvullende beheerplannen en maatregelenprogramma opgesteld met betrekking tot het gedeelte van het stroomgebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Voor het Duitse deel van het stroomgebiedsdistrict Eems is een gezamenlijk maatregelenprogramma opgesteld. In het programma worden de geplande maatregelen van de deelstaten Nieder- sachsen en Nordrhein-Westfalen samengevoegd. De effecten van het maatregelenprogramma zijn onderzocht in een strategische milieubeoordeling (SMB) volgens Richtlijn 2001/42/EG. De resultaten van de SMB zijn neergelegd in een milieurapport.

 

Lidstaat/deelstaat Beheerplannen en maatregelenprogramma's
Nederland Stroomgebiedbeheerplan Eems 2016 - 2021
Maatregelprogramma Eems 2016 - 2021
DuitslandMaatregelenprogramma voor de Duitse deel van het SGD Eems 2015 t/m 2021
Niedersachsen Niedersächsicher Beitrag zu den Bewirtschaftungsplänen 2015 bis 2021 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein
Niedersächsischer Beitrag zu den Maßnahmenprogrammen 2015 bis 2021 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein
Nordrhein-Westfalen Bewirtschaftungsplan 2016 - 2021 für die nordrhein-westfälischen Anteile von Rhein, Weser, Ems und Maas
Maßnahmenprogramm 2016 - 2021 für die nordrhein-westfälischen Anteile von Rhein, Weser, Ems und Maas

 

 

Voortgangsrapportage over de maatregelenprogramma’s in het SGD Eems

Overeenkomstig artikel 15 van de KRW moest in 2012 de eerste voortgangsrapportage over de uitvoering van de KRW-maatregelenprogramma’s in elektronische vorm bij de EU-Commissie worden ingediend. De belangrijkste elementen van deze rapportage zijn voor het stroomgebiedsdistrict Eems ter voorlichting van het algemene publiek samengevat in een brochure.

Deze brochure vindt u hier:

Beheerplan 2009 - 2015

Het eerste internationaal afgestemde beheerplan voor het SGD Eems is in december 2009 gepubliceerd. Daarin zijn naast een algemene beschrijving van het stroomgebieddistrict de resultaten van de inventarisatie en de beoordeling van de toestand een de doelstellingen voor oppervlaktewateren en het grondwater opgenomen.  Voorts bevat deze een samenvatting van de maatregelenprogramma’s die in Nederland en Duitsland voor de eerste beheerperiode van 2009 tot 2015 zijn opgesteld ter verbetering van de watertoestand in het stroomgebiedsdistrict Eems.

Duits

Internationaler Bewirtschaftungsplan 2010-2015 für die FGE Ems (16 MB)

Nederlands

Internationaal beheerplan volgens artikel 13 KRW voor het SGD Eems 2010-2015 (15 MB)

Rapport inzake de monitoringprogramma's 2006


Bemonstering op een grondwatermeetpunt

De watertoestand in het oog houden. Tot eind 2006 zijn in de stroomgebieden monitoringprogramma’s ontwikkeld om een zo goed mogelijk overzicht te krijgen van de chemische, ecologische en kwantitatieve watertoestand.

Voor een gedegen beoordeling van de wateren zijn tot december 2006 programma’s ontwikkeld voor de monitoring van de watertoestand. Deze monitoring zorgt voor een coherent en uitgebreid overzicht van de toestand van de waterlichamen in het stroomgebiedsdistrict. Het internationale rapport over de monitoringprogramma’s in het SGD Eems vindt u hier:

Rapportage - 2005


Lozing op een waterlichaam

‘Openingsbalans‘ in het uitvoeringsproces van de KRW. De inventarisatie in 2005, de eerste belangrijke uitvoeringsstap om de effecten van menselijke activiteiten op de toestand van het oppervlakte- en grondwater in kaart te brengen.

Als eerste stap ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water is tot december 2004 een inventarisatie verricht. Deze was bedoeld om in te schatten of de wateren uiterlijk in 2015 de doelen van de Kaderrichtlijn Water kunnen bereiken.

De bevindingen werden neergelegd in een internationaal rapport dat bij de EU-Commissie werd ingediend. Uit de inventarisatie kwamen als belangrijkste belastingen van de bovengrondse wateren o.a. naar voren: hydromorfologische veranderingen (verruiming, bedijking), een gebrekkige passeerbaarheid en de diffuse emissie van nutriënten. Ook de grondwaterkwaliteit wordt negatief beïnvloed door de diffuse aanvoer van schadelijke stoffen.

Duits / Nederlands

Rapportage 2005 voor het SGD Eems 2005 (4 MB)

Laatste wijziging: 06.04.2018Met de Europese Kaderrichtlijn Water worden voor het eerst Europees afgestemde doelen ter bescherming van de waterkwaliteit op een hoog niveau vastgelegd.

Beheerplannen van andere Europese stroomgebieds- districten

Naast de beheerplannen voor het stroomgebiedsdistrict Eems worden ook beheerplannen opgesteld voor de andere stroomgebiedsdistricten van de Europese lidstaten. Deze beheerplannen kunnen worden ingezien op de pagina‘s van de Europese Commissie betreffende de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water.