Ter nadere informatie en voor een dieper inzicht in de verschillende aspecten van de KRW is er een breed scala gedetailleerdere literatuur, afkomstig van verschillende niveaus. Dit zijn o.a. CIS-documenten van de Europese Commissie, Fachkommentare en aanbevelingen van de Bund-Länder Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), rapporten uit de stroomgebieden over specifieke thema’s, en analyses en studies die in Duitsland en Nederland zijn geraadpleegd bij de opstelling van de beheerplannen en maatregelenprogramma‘s. Hieronder worden enkele documenten genoemd die belangrijk bronmateriaal zijn geweest voor de opstelling van de beheerplannen en maatregelenprogramma’s in het stroomgebiedsdistrict Eems; deze documenten kunnen direct worden gedownload of zijn beschikbaar via links naar externe websites. 

Europees niveau

Gemeenschappelijke implementatiestrategie - Common Implementation Strategy (CIS)


Al in het jaar 2001 hebben de EU-lidstaten en de Europese Commissie een ‘Gemeenschappelijke implementatiestrategie‘ voor de Kaderrichtlijn Water uitgewerkt. Deze strategie is er vooral op gericht het uitvoeringsproces in de lidstaten te ondersteunen door voor de belangrijkste aspecten van de richtlijn coherente richtsnoeren op te stellen die voor alle betrokkenen begrijpelijk zijn.

In het kader van deze Gemeenschappelijke implementatiestrategie zijn tal van werkgroepen in het leven geroepen en gezamenlijke projecten opgestart om richtsnoeren uit te werken en te beoordelen.

De uitgewerkte richtsnoeren (‘CIS - Guidance Documents‘) en andere informatie zijn ook te vinden  op de homepage van de Europese Commissie via de volgende link:

WFD Guidance Documents – overzicht van beschikbare richtsnoeren

Rapporten m.b.t. de stand van uitvoering van de KRW - WFD Implementation Reports


De Europese Commissie moet de geboekte vooruitgang bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water met bepaalde tussenpozen beoordelen en het Europees Parlement, de Raad en het publiek informeren over haar bevindingen (art. 18 KRW). Tot op heden heeft de Europese Commissie in dit verband vier rapporten gepubliceerd, die u hier kunt downloaden:

Nadere informatie is ook te vinden via de homepage van de Europese Commissie.

Ook op nationaal niveau zijn veel achtergronddocumenten opgesteld voor de actualisering van de beheerplannen en maatregelenprogramma’s voor de tweede beheercyclus 2015 - 2021.   

Duitsland

Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser − LAWA

Om op nationaal niveau een geharmoniseerde aanpak en inhoud bij de opstelling van de beheerplannen en maatregelenprogramma’s in de stroomgebieden en de deelstaten te waarborgen, is door het LAWA een reeks achtergronddocumenten opgesteld. Daarbij gaat het met name om richtsnoeren en aanbevelingen voor methodische aspecten, die moeten zorgen voor een rechtsconforme en voor heel Duitsland geharmoniseerde uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. 

Naast de overkoepelende, voor heel Duitsland afgestemde documenten van het LAWA zijn ook andere achtergronddocumenten en –informatie geraadpleegd, die met name zijn opgesteld door de instanties die binnen de deelstaten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Deze documenten zijn te vinden via de webportals van de bevoegde deelstaatinstanties onder de volgende links:

Nederland

De in Nederland op nationaal niveau uitgewerkte achtergronddocumenten voor de stroomgebiedsbeheerplannen 2015 - 2021 zijn te vinden op de volgende websites:

Naast de nationale achtergronddocumenten staat op het niveau van de Waterschappen ook regionale achtergrondinformatie ter beschikking. Deze vindt u hier:

Laatste wijziging: 26.07.2017De uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) vormt een enorme uitdaging voor de lidstaten en de Europese Commissie. De Europese Commissie ondersteunt de lidstaten bij de uitvoering van de richtlijn door middel van de ‘Gemeenschappelijke implementatiestrategie‘.
Vierde Europese Waterconferentie 2015 in Brussel (© EU Environment)